Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


 

Rada vědeckých společností České republiky
Národní 3
110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 403 478
Fax: +420 221 403 478

e-mail:

 

Memorandum mezi AV ČR a RVS ČR

 

logo-avcr-cz.jpg

Kalendář akcí

Dnes < 2020 >  < září > 
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Členské společnosti

ČAAG – Česká asociace geofyziků, o.s.

ČAAG - Česká asociace geofyziků, o.s. je dobrovolné neziskové profesní sdružení odborníků pracujících v oboru geofyziky. Působí v místních pobočkách v Praze, Brně a Ostravě od roku 1992, v současné době má přibližně 100 členů. Kromě jiného, poskytuje ČAAG odborné, expertní a poradenské pomoci uživatelům geofyziky. Sdružení slouží svým členům, ale také uživatelům a zájemcům o aplikovanou geofyziku nabídkou aktuálních informací a organizováním odborných akcí, seminářů a konferencí a podporou publikování.


Česká aerosolová společnost

Česká aerosolová společnost (ČAS) vznikla z Pracovní skupiny pro výzkum aerosolů České společnosti chemického inženýrství při příležitosti pořádání Evropské aerosolové konference v roce 1999 v Praze. Jak se praví v jejích stanovách, ČAS sdružuje převážně vědce z výzkumných ústavů a univerzit s těmito cíli: podporovat spolupráci ve všech oblastech výzkumu aerosolů, stimulovat šíření informací o aerosolech jak mezi členy tak směrem k veřejnosti prostřednictvím setkání a publikací, na všech úrovních podporovat vzdělávání v oblasti aerosolů, podporovat mezinárodní spolupráci.


Česká algologická společnost

Česká algologická společnost (ČAS) sdružuje odborníky, kteří studují řasy a sinice z teoretického i aplikovaného hlediska. Pracovní náplní společnosti je pořádání determinačních kurzů pro vodohospodářské pracovníky, pořádání každoročních konferencí a vydávání časopisu Fottea (dříve Czech Phycology). ČAS byla založená v r. 2002, kdy plynule navázala na činnost Algologické sekce České botanické společnosti (1955-2001).


Česká anatomická společnost

Česká anatomická společnost sdružuje anatomy, histology, embryology a buněčné biology z České republiky z vysokých škol, AVČR vvi. a z resortních ústavů. Jejím cílem je podpora morfologického výzkumu v České republice a koordinace výuky anatomie, histologie a embryologie zejména na lékařských fakultách. Činnost společnosti probíhá zejména na morfologických pracovištích vysokých škol (přednášky a popularizační akce). Hlavní akcí je pořádání výroční konference, která má mezinárodní charakter. Společnost v rámci možností poskytuje cestovní stipendium pro účast mladých morfologů na mezinárodních konferencích a uděluje cenu za njlepší publikaci v oblasti morfologických věd pro mladého vědce do 35 let.


Česká archeologická společnost

ČAS sdružuje profesionální pracovníky i instituce a neprofesionální zájemce o archeologii, podporuje a organizuje jejich spolupráci a vzájemnou komunikaci, edičně zajišťuje aspekty nesledované hlavní produkcí oboru, pečuje o popularizaci vědy v zájmu výzkumu i ochrany archeologických památek.


Česká archivní společnost

Česká archivní společnost je dobrovolným profesním sdružením archivářů včetně důchodců, vysokoškolských učitelů a posluchačů pomocných věd historických a archivnictví i dalších příznivců a sympatizantů z řad odborné i laické veřejnosti. Jejím hlavním úkolem je podpora odborných aktivit a zájmů archivářů v České republice, včetně jejich uplatnění v archivech. Z tohoto důvodu se ČAS věnuje teorii archivistiky, archivní praxi, pomocným vědám historickým a dalším oborům, zejména historii a historiografii. ČAS napomáhá k získávání, šíření a prohlubování nejnovějších poznatků nezbytných k úspěšné činnosti v těchto oborech. Součástí práce je upevňování osobních a společenských kontaktů a vzájemné spolupráce archivářů v Česku i v zahraničí. Nutnou podmínkou činnosti je spolupráce s řídícími orgány českého archivnictví. Je nejen spolutvůrcem, ale i oponentem programů, které se dotýkají uvedených oborů i členstva. Přispívá svými stanovisky k optimálnímu řešení problémů vyjadřuje se k aktuálnímu dění v archivnictví. V neposlední řadě je ČAS povinna chránit tvůrčí a profesní zájmy členů a účinně přispívat k ochraně a prosazování sociálních a materiálních práv archivářů v Česku v soukromé i státní sféře.


Česká asociace orální historie

Česká asociace orální historie o. s. (COHA) je občanské sdružení založené za účelem podpory a prezentace vědeckých výzkumů a projektů vedených metodou orální historie (OH). Byla založena v lednu 2007 a mezi její hlavní cíle patří např.: vytvoření metodických pravidel a návodů pro využití OH ve vědeckém výzkumu za účelem „chránit“ ji před nevědeckým používáním; důsledné zastávání etických pravidel výzkumu vedeného metodou OH, pomoc nově vzniklým institucím a informování o nových projektech, knihách, konferencích atd. prostřednictvím spravovaného webového portálu; „odkazové“ propojení dosud existujících archivů svědectví pamětníků o naší nedávné historii.


Česká asociace pedagogického výzkumu (ČAPV)

Česká asociace pedagogického výzkumu (ČAPV) je profesně zájmovou organizací, jejímž posláním je zkvalitňování vzdělávacího procesu prostřednictvím pedagogického výzkumu, vzájemná výměna informací mezi výzkumníky, šíření výsledků pedagogického výzkumu, jejich praktická aplikace a relevantní popularizace.


Česká asociace pro sociální antropologii

Česká asociace pro sociální antropologii (dále jen asociace) je občanským sdružením profesionálních akademických pracovníků a pracovnic v sociální antropologii, absolventů a absolventek magisterského studia tohoto oboru a jeho příznivců a příznivkyň z oborů souvisejících. Je součástí akademické obce České republiky, spadá do kategorie vědeckých společností a vyvíjí činnost podle zákona č.83/1990Sb. o sdružování občanů ve znění zákona číslo 300/1990 Sb. ve znění zákona číslo 513/1991 Sb. ve znění zákona číslo 68/1993 Sb. ve znění zákona č. 151/2002 Sb. ve znění zákona číslo 230/2006 Sb. ve znění zákon číslo 342/2006 Sb. 1. Cílem České asociace pro sociální antropologii je: - podporovat rozvoj sociální antropologie ve vědeckém výzkumu a vzdělávání; - reprezentovat českou sociální antropologii vůči vládním, veřejnoprávním a nevládním organizacím a na mezinárodním antropologickém poli; - popularizovat výsledky sociální antropologie mezi širší veřejností; - vytvářet vazby mezi sociálními antropology a odborníky příbuzných oborů v ČR i v mezinárodním měřítku; - udržovat kontakty a navazovat spolupráci s obdobnými oborovými organizacemi v České republice a v zahraničí. 2. Asociace pro dosažení svých cílů pořádá odborné konference, přednášky a semináře, připravuje a vydává publikace, vypracovává a předkládá návrhy na zlepšení vzdělávání a výzkumu v oboru a nabízí poznatky sociální antropologie k praktickému využití. Usiluje o zvyšování kvality oboru, o dodržování pravidel a norem ve vědě a pedagogické praxi a dbá na dodržování etiky vědecké práce. Asociace svým členům poskytuje pomoc či asistenci při výzkumné a další badatelské činnosti. Asociace aktivně spolupracuje s obdobnými zahraničními organizacemi a podílí se na globálním rozvoji oboru. CASA pořádá pravidelné Gellnerovské semináře, uskutečňuje spolu se Slovenskou asociací sociálních antropologů bienální konference s mezinárodní účastí, vydává časopis Cargo.


Česká astronomická společnost

Česká astronomická společnost (ČAS) je dobrovolné sdružení odborných a vědeckých pracovníků v astronomii, amatérských astronomů a zájemců o astronomii z řad veřejnosti. ČAS dbá o rozvoj astronomie v českých zemích a vytváří pojítko mezi profesionálními a amaterskými astronomy. ČAS je kolektivním členem Evropské astronomické společnosti a spolupracuje se zahraničními astronomickými společnostmi.


Česká bioklimatologická společnost

Bioklimatologie (též biometeorologie) je interdisciplinární výzkum zabývající se vlivem vnějších fyzikálních faktorů na živou přírodu včetně lidské činnosti. Společnost proto sdružuje odborníky z oboru astronomie, geofyziky, meteorologie, matematické statistiky, medicíny, zemědělství, lesnictví, veterinárního lékařství atd.


Česká botanická společnost

Česká botanická společnost je dobrovolná výběrová organizace pokračující v činnosti Československé botanické společnosti, která byla založena v roce 1912 pod jménem Česká botanická společnost. Působí jako vědecká společnost při Akademii věd České republiky. Společnost sdružuje zájemce činné v botanice. Věnuje se pěstování a propagaci všech oborů botaniky.


Česká demografická společnost

Demografický vývoj, jeho příčiny a důsledky jsou předmětem zájmu vědců různých vědních diciplin. V zájmu podpory tohoto výzkumu Česká demografická společnost sdružuje zájemce o populační vývoj a reprodukci obyvatelstva zvláště na území České republiky. Snaží se o rozvoj vědního oboru demografie, o uplatnění výsledků demografického výzkumu ve společenské praxi a o popularizaci a propagaci výsledků vědeckého výzkumu. ČDS organizuje konference, semináře, pracovní setkání a pracovní skupiny.


Česká fytopatologická společnost

Česká fytopatologická společnost (ČFS) sdružuje vědecké, výzkumné, odborné a pedagogické pracovníky z České republiky z oboru fytopatologie a rostlinolékařství. Hlavním cílem společnosti je sdružovat zájemce o problematiku rostlinné patologie a šířit nové poznatky v tomto oboru. Společnost pracuje od roku 1996 s tím, že její členská základna se postupně zvyšuje, přičemž v roce 2010 měla 78 členů. V posledních letech se za členy společnosti hlásí zejména mladí výzkumní, odborní a pedagogičtí pracovníci z vysokých škol, výzkumných a státních institucí. Společnost řídí 7-členný výbor, který se schází podle potřeby 4-5x v průběhu kalendářního roku. Kromě publikačních aktivit, odborných přednášek a konferencí, společnost organizuje každoročně odborné semináře, zaměřené na významnou a aktuální problematiku rostlinné patologie. ČFS rovněž rozvíjí mezinárodní kontakty a spolupráci, a to jak v rámci členství v mezinárodních organizacích (např. European Foundation for Plant Pathology /EFPP/, International Society for Plant Pathology/ISPP/), ale i na bázi individuálních kontaktů členů. ČFS rovněž podporuje mladé vědecké pracovníky a formou soutěží jim umožňuje získat finanční podporu pro účast na zahraničních konferencích. Vybraní členové ČFS se také aktivně a intenzivně podílejí na ediční a publikační práci pro vědecké (např. Plant Protection Science) a odborné (např. Rostlinolékař) časopisy, které jsou vydávány v České republice. Cílem společnosti do nejbližší budoucnosti je postupně rozšiřovat členskou základnu, rozvíjet odborné a vědecké aktivity propagující společnost a fytopatologii v široké veřejnosti, ale také se snažit více rozšiřovat mezinárodní kontakty a činnost, včetně získávání členů i ze zahraničí.


Česká geografická společnost

Společnost sdružuje převážně geografy z českých univerzitních pracovišť, ale je otevřena všem zájemcům o obor. Jejím cílem je šířit geografické znalosti Česka, Evropy a světa mezi odbornou komunitou i mezi laickou veřejností. Vydává tři časopisy: Geografie - Sborník ČGS (vědecký), Geografické rozhledy (pro učitele), Informace ČGS (spolkový).


Česká geologická společnost

Česká geologická společnost je dobrovolná organizace vědeckých, pedagogických a odborných pracovníků geologických věd a zájemců o geologické vědy. Posláním ČGS je sdružovat zájemce o geologické vědní obory a rozvíjet jejich odbornou, pedagogickou i praktickou činnost. Česká geologická společnost podporuje rozvoj a popularizaci geologických věd, podílí se na publikační činnosti, pořádá konference, semináře, přednášky, kurzy a exkurze. Česká geologická společnost tvoří komunikační platformu mezi institucemi, odborníky a zájemci o neživou přírodu. Společnost je otevřená všem příznivcům geologických věd.


Česká herpetologická společnost

Česká herpetologická společnost (ČHS) je dobrovolnou nevýdělečnou organizací sdružující profesionální i amatérské pracovníky v oborech herpetologie a batrachologie, jakož i v oborech s těmito hraničícími či se prolínajícími. Představuje platformu pro podporu a koordinaci herpetologického a batrachologického výzkumu, vzdělávání a rozvoje. V uvedených oborech zajišťuje vědecký, informační, konzultační a vzdělávající servis pro jednotlivce i instituce.


Česká imunologická společnost

Česká imunologická společnost (ČIS) je dobrovolná výběrová organizace vědeckých, vědecko-pedagogických a odborných pracovníků všech úseků oboru imunologie. ČIS spolupracuje se zahraničními společnostmi téhož zaměření, zejména se Slovenskou imunologickou společností. Zastupuje české imunology v mezinárodních společnostech zabývajících se imunologickou tématikou, především v Mezinárodní unii imunologických společností (IUIS) a Evropské federaci imunologických společností (EFIS).


Česká kinantropologická společnost

Česká kinantropologická společnost podporuje rozvoj vědeckého poznání záměrné pophybové činnosti, její struktury a funkcí a jejích vztahů k rozvoji člověka jako biopsychosociáloního individua. Kinantropologie byla v řijnu roku 1991 zařazena mezi vědní obory akreditací komisí České republiky a uznána příslušným ministerstvem.


Česká kineziologická společnost

ČKS usiluje o rozvoj a koordinaci spolupráce jednotlivých vědních oborů se vztahem ke kineziologii (funkční anatomie, biomechanika, neurofyziologie, …). Na základě spolupráce odborníků z různých oblastí se snaží o vytvoření komplexních, vědecky podložených odpovědí na otázky týkající se řízení pohybu a motorického učení ve vztahu k mechanickým zákonitostem pohybového ústrojí, pohybu člověka a jeho interakce s okolním prostředím.


Česká limnologická společnost

Limnologie se zabývá výzkumem sladkých vod (povrchových i podzemních)ve všech aspektech. Charakteristický je mezioborový ekosystémový přístup, založený na studiu vztahů mezi organismy a prostředím. Česká limnologická společnost sdružuje odborníky na hydrologii, hydrochemii, mikrobiologii, hydrobiologii, technologii úpravy pitné vody a čištění odpadních vod, hygienu vody apod. a specialisty pro determinaci různých skupin vodních organismů.


Česká meteorologická společnost

Česká meteorologická společnost (ČMeS) je dobrovolná výběrová organizace vědeckých, vědecko-pedagogických a odborných pracovníků oboru meteorologie sdružených ke společné činnosti, jejímž účelem je dle celkové koncepce české vědy se podílet na dalším rozvoji a zvyšování úrovně meteorologie v České republice a na koncepční a prognostické činnosti, jakož i na propagaci a realizaci výsledků vědecké činnosti v praxi.


Česká národopisná společnost

Česká národopisná společnost vrcholná profesní organizace české etnologie. Jejím účelem je napomáhat rozvoji národopisu, realizaci, propagaci a popularizaci výsledků oboru.


Česká orientalistická společnost
Za své hlavní úkoly ČOS mj. považuje informování veřejnosti o výzkumu i popularizaci Orientu; boj proti rasismu, šovinismu a nezdravému nacionalismu; spolupráci s organizacemi, institucemi a jednotlivci podobného zaměření; podporu rozvoje jednotlivých oborů orientalistiky atd. Využívá k tomu všech osvědčených i nových forem, přednášek, výstav, filmových představení, koncertů, sympozií a konferencí, společenských setkání, soutěží, vydávání publikací a dalších materiálů.

 

Česká parazitologická společnost

Společnost sdružuje pracovníky a studenty v oboru parazitologie.


Česká pedagogická společnost, o. s.

Česká pedagogická společnost, o.s., má pobočky na osmi univerzitách v České republice. Její členskou základnu tvoří z velké části pedagogičtí a vědečtí pracovníci těchto univerzit, v poslední době přibývají také členové z řad doktorandů. Velmi důležitou aktivitou členů ČPdS je vydávání odborného časopisu Pedagogická orientace, který v posledních letech prošel významnými změnami, jež zvýšily jeho prestiž mezi pedagogickou veřejností. Součástí časopisu je i zpravodajství pro členy ČPdS, kteří časopis pravidelně dostávají.

 

Česká pedologická společnost

Cílem společnosti je pečovat o všestranný vývoj jednotlivých disciplin vědy o půdě a vědního oboru jako celku ve vazbě na navazující vědní obory.


Česká platónská společnost

Hlavním cílem společnosti je podpora studia Platónovy filosofie. Zvláště pak: a) organizování seminářů a konferencí, b) podpora původní badatelské činnosti, c) podpora překládání Platónových děl a podpora při jejich vydávání, d) podpora vydávání kritických statí a děl, e) podpora studijních cest a účasti na mezinárodních konferencích, f) shromažďování knih a dalších materiálů týkajících se Platónovy filosofie, g) seznamování širší veřejnosti s Platónovým dílem a s jeho myšlenkami.


Česká sociologická společnost

Masarykova česká sociologická společnost (MČSS) je dobrovolnou organizací odborníků, jejímž cílem je podpořit rozvoj všech aspektů sociologie na celém území a všech regionech ČR, s hlavním důrazem na koordinaci v celonárodním měřítku, vytváření podmínek pro odbornou činnost svých členů, a na reprezentaci české sociologie.


Česká společnost antropologická

Česká společnost antropologická při Radě vědeckých společností České republiky je dobrovolná organizace, která sdružuje vědecké, pedagogické a odborné pracovníky oboru antropologie, studenty, doktorandy a zájemce z řad odborníků příbuzných oborů. ČSA vydává od roku 1947 vlastní recenzovaný časopis „Česká antropologie“, který je nezávislým recenzovaným odborným časopisem.


Česká společnost ekonomická, o. s.

Rozvoj a popularizace ekonomie


Česká společnost entomologická

Členové společnosti se věnují studiu hmyzu v oborech systematika, faunistika, bionomie, ekologie a obecná a aplikovaná entomologie na území České republiky i v zahraničí.


Česká společnost experimentální biologie rostlin

Česká společnost experimentální biologie rostlin (ve zkratce ČSEBR) je dobrovolné sdružení pracovníků experimentálních oborů biologie rostlin. ČSEBR je odbornou a společenskou platformou pracovníků těchto oborů, která reprezentuje a prosazuje jejich zájmy v domácím prostředí i zahraničních stycích. Zejména organizuje vědecká setkání, zabývá se otázkami výuky a vědecké výchovy, ediční oborovou činností a popularizací příslušných vědních oborů. Udržuje a navazuje kontakty s analogickými organizacemi v zahraničí. Stávajícím sídlem společnosti ČSEBR je Katedra fyziologie rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Praha 2, Viničná 5. Změna sídla společnosti je v pravomoci rozhodnutí výboru ČSEBR.


Česká společnost histo- a cytochemická

Česká společnost histo- a cytochemická je přímou pokračovatelkou Československé společnosti histo- a cytochemické, která byla založena v roce 1966. Společnost sdružuje pracovníky základního a aplikovaného výzkumu i z rutinních pracovišť lékařských zařízení, kteří ve své práci používají a dále rozvíjejí histochemické, imunohistochemické a cytochemické metody. Společnost je členem IFSHC (International Federation of Societies for Histochemistry and Cytochemistry, www.ifshc.org).


Česká společnost chemická

Jedna z nejstarších profesních organizací v Evropě byla založena v roce 1866. Sdružuje chemiky z akademické i průmyslové sféry, studenty středních a vysokých škol, zaměstnance obchodních společností i státní správy. Společnost je zakládajícím členem Evropské asociace pro chemické a molekulární vědy (EuCheMS). Vydává jediné česky psané chemicky psané periodikum - Chemické listy. 4 x ročně je součástí tohoto periodika Bulletin Chemické společnosti, který informuje o dění v ČSCH.


Česká společnost novořeckých studií, o.s.

Česká společnost novořeckých studií, o.s. byla založena roku 1998 a sídlí na Ústavu klasických studií FF MU. Cílem společnosti je podpora výuky a vědeckého studia novořeckého jazyka, literatury, historie a kultury, a to v souladu se stanovami Evropské společnosti novořeckých studií, jíž je členem.


Česká společnost ornitologická

Česká společnost ornitologická je dobrovolné zájmové sdružení profesionálních pracovníků i amatérů zabývajících se výzkumem a ochranou ptáků, zájemců o pozorování ptáků a milovníků přírody. ČSO realizuje vlastní i mezinárodní projekty výzkumu a ochrany ptáků a jejich prostředí, popularizuje a propaguje ochranu ptáků. ČSO působí na území České republiky, kterou zastupuje v mezinárodní organizaci BirdLife International.


Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii

ČSBMB je profesní dobrovolná organizace fyzických osob s orientací na biochemii, molekulární biologii a příbuzné obory. - Podporuje rozvoj oborů podněcováním vědecké a vědecko-popularizační činnosti a šířením nových poznatků do praxe, - Podporuje zvyšování odborné úrovně svých členů, kteří začínají v oboru pracovat, - Spolupracuje se zahraničními společnostmi odborného zaměření - Spolupracuje při zvyšování úrovně výuky v oboru biochemie, molekulární biologie a příbuzných oborů Pořádá vědecké a pracovní konference, kongresy, výroční sjezdy,přednášky a kurzy - Vyhlašuje soutěže a uděluje ceny

 

Česká společnost pro buněčnou biologii, z.s.

Česká společnost pro buněčnou biologii, z.s. podporuje zejména rozvoj buněčné biologie a překrývajících se vědních oborů, podněcuje vědecké a vědecko-popularizační činnosti a říšení nových poznatků v praxi. Spolek se snaží být nápomocný  členům Spolku při jejich odoborné a vědecké práci, a snaží se zejména přispět ke zvyšování odborné úrovně mladých pracovníků v oboru.


Česká společnost pro biomechaniku

Společnost sdružuje české biomechaniky. Pořádá pravidelně vědecké semináře a každý sudý rok mezinárodní konferenci Human Biomechanics. V edici "Monografie CSB" pravidelně publikuje práce českých biomechanických týmů.


Česká společnost pro ekologii

Cílem ČSPE je podílet se na všestranném, komplexním a systematickém rozvoji ekologických oborů, podílet se na propagaci a realizaci výsledků vědecko-výzkumné činnosti, podílet se na ochraně přírody a krajiny a expertní činnost v ekologických oborech v regionu střední Evropy. Mezi hlavní činnosti ČSPE patří pořádání vědeckých a pracovních konferencí, přednášek, diskuzí, seminářů, kurzů a dalších akcí, rozvoj ekologie na rovině základního výzkumu, rovině vědecko-populární i na rovině aplikací do praxe a popularizace ekologických oborů.

 

Česká společnost pro filmová studia

Cílem České společnosti pro filmová studia je propagovat, podporovat a koordinovat aktivity na poli filmu a filmových studií, rozvíjet společenské projekty a zajišťovat informovanost členské základny i širší veřejnosti o oborovém dění v České republice i v  zahraničí.


Česká společnost pro hudební vědu, o.s.

Česká společnost pro hudební vědu, o.s. (ČSHV) byla založena v roce 1990, do roku 2000 byla součástí Asociace hudebních umělců a vědců. Sdružuje muzikoložky a muzikology žijící, pracující a studující v České republice, příp. i v zahraničí. Jejím posláním je spoluvytvářet podmínky pro udržení kontinuity a rozvoj hudebněvědného bádání a pro prezentaci jeho výsledků. Za tím účelem ČSHV pravidelně pořádá vědecké konference a studentské vědecké soutěže, navazuje vztahy s dalšími organizacemi domácími i zahraničními, jejichž činnost spadá do sféry hudební vědy a hudební kultury, chrání odborné zájmy svých členek a členů a vydává publikace.


Česká společnost pro kybernetiku a informatiku

Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI) je přímou pokračovatelkou Československé kybernetické společnosti založené v roce 1966. K cílům ČSKI patří podpora a popularizace rozvoje kybernetiky, informatiky a příbuzných oborů; zvyšování znalostí jejích členů, zajišťování služeb členům, organizování odborného života a podpora šíření počítačové gramotnosti v široké veřejnosti.


Česká společnost pro mechaniku

Sdružuje vědecké pracovníky zabývající se teoretickým i aplikovaným výzkumem v oboru mechaniky.


Česká společnost pro mezinárodní právo

Česká společnost pro mezinárodní právo (ČSMP-CSIL) je dobrovolná organizace vědeckých, vědecko-pedagogických a odborných pracovníků v oboru mezinárodního práva v České republice. Společnost byla založena v r. 1993 jako nástupkyně Československé společnosti pro mezinárodní právo při ČSAV. Společnost úzce spolupracuje především s Českou pobočkou International Law Association (ILA) a se zahraničními společnostmi obdobného zaměření. Prostřednictvím svých členů zastupuje českou nauku mezinárodního práva v mezinárodních vědeckých organizacích, na mezinárodních vědeckých kongresech a při jiných příležitostech. Vydává neperiodické publikace a od r. 2010 také Českou ročenku mezinárodního práva.


Česká společnost pro politické vědy

ČSPV je odbornou vědeckou společností sdružující odborníky z politologie, jejích podoborů a příbuzných disciplin. Společnost je českým reprezentantem v řadě mezinárodních politologických asociací na čele s IPSA. Vydává vlastní odborný časopis Politologická revue.


Česká společnost pro právo životního prostředí

Česká společnost pro právo životního prostředí se věnuje vědeckému výzkumu, propagaci, výchově a osvětě veřejnosti v oblasti práva životního prostředí a environmentální politiky.


Česká společnost pro religionistiku, o.s.

Občanské sdružení zabývající se podporou vědeckého studia náboženství. Jde o nezávislou organizaci, sdružující badatele různých oborů na základě široce koncipované vědy o náboženství – religionistiky. Česká společnost pro religionistiku napomáhá rozvoji religionistiky jako samostatného vědního oboru na území České republiky a užší spolupráci s mezinárodním religionistickým bádáním. Pořádá konference a přednášky a vydává dvakrát ročně odborný časopis Religio: Revue pro religionistiku.

 

Česká společnost pro strukturní biologii

Česká společnost pro strukturní biologii sdružuje vědecké pracovníky, jejichž odborné zájmy spadají do oblasti strukturní biologie, především studia prostorové struktury biologických molekul s pomocí širokého spektra experimentálních i teoretických praktik. Hlavním cílem je podpora rozvoje oboru v rámci ČR. Její aktivity souvisejí též s evropskou infrastrukturou Instruct.


Česká společnost pro uhlíkové a kompozitní materiály

Cílem České společnosti pro kompozitní a uhlíkové materiály je podpora kontaktů mezi odborníky zabývajícími se uhlíkovými materiály, podpora studentů, vytváření osobní databáze odborníků a organizování seminářů a konferencí.


Česká společnost pro vědeckou kinematografii

Česká společnost pro vědeckou kinematografii je organizace sdružující vědecké, vědecko-pedagogické a odborné pracovníky a instituce v oborech filmu, videa, optiky, fotografie, multimediální techniky a zobrazovacích systémů v České republice.


Česká statistická společnost

Česká statistická společnost je dobrovolná společnost pracovníků statistické vědy i praxe, sdružených ke společné činnosti. Jejím posláním je vytvářet předpoklady pro rozvoj statistiky v České republice a přispívat k řešení organizačních i odborných problémů spojených s její aplikací. Společnost podporuje rozvoj statistiky podněcováním a podporou vědecké a popularizační činnosti a vyhledáváním možností uplatnění statistiky v praxi, organizuje a koordinuje odbornou součinnost svých členů, poskytuje svým členům odbornou pomoc a informace o nových poznatcích ve statistice a chrání odborné zájmy členů. Společnost pořádá setkání, diskuse, exkurse, semináře a konference, provozuje publikační, vydavatelskou, expertizní, výukovou a další odbornou činnost v oboru statistiky a iniciativně spolupracuje s institucemi a orgány, které se zabývají výzkumem, studiem, výukou a využitím statistiky, jakož i s podniky a organizacemi, zabývajícími se tvorbou a službami v oblasti statistiky v České republice i v cizině. Společnost navazuje a rozvíjí styky s mezinárodními statistickými organizacemi a se statistickými společnostmi a statistickými orgány jiných států.


Česká vědecká společnost pro mykologii

Česká vědecká společnost pro mykologii o. s. (ČVSM) je dobrovolná výběrová organizace, soustřeďující profesionální i amatérské mykology všech specializací. Byla založená v roce 1946 jako Československý mykologický klub, navazující na činnost Mykologického klubu vzniklého v meziválečném období okolo prof. J. Velenovského. Působí jako vědecká společnost a je podporována Akademií věd České republiky.


Česká zoologická společnost

Společnost sdružuje odborníky zabývající se nejrůznějšími tématikami v oboru zoologie, tj. studiu živočichů. Byla založena v Praze v roce 1927 několika vysokoškolskými profesory s cílem přispět k rozvoji zoologie, pořádat přednášky, kurzy, exkurze a sjezdy a vydávat odborné publikace. Společnost vydává časopis Acta Societatis Zoologicae Bohemicae.


Českomoravská psychologická společnost

Českomoravská psychologická společnost je dobrovolné stavovské, výběrové, vědecké sdružení psychologů České republiky registrované jako občanské sdružení se sídlem v Praze. Společnost podporuje rozvoj psychologie jako samostatné vědecké disciplíny a jako profese, usiluje o šíření odborných psychologických poznatků a svou činností přispívá ke zvyšování odborné úrovně členstva a dalších zájemců o obor.


Československá biologická společnost

Poskytuje prostor pro výměnu nových vědeckých poznatků v oblasti biologie, pořádá vědecká sympozia, konference, přednáškové večery nebo jednotlivé přednášky. Zabývá se popularizací nejnovějších vědeckých poznatků v biologických vědách.


Československá mikroskopická společnost

Československá mikroskopická společnost je občanské sdružení vědeckých, pedagogických, technických a odborných pracovníků, kteří se zabývají a zajímají o jakýkoliv typ mikroskopie. Cílem tohoto sdružení je zvyšovat úroveň mikroskopických oborů, rozvíjet je a vzdělávat především nastupující vědeckou generaci.


Československá společnost mikrobiologická

Společnost (založena 1928) se zabývá především organizováním přednášek pro odbornou i laickou veřejnost ze všech oblastí mikrobiologie, pořádáním kursů pro pregraduální i postgraduální studenty mikrobiologie. Vydává informační periodikum Bulletin ČSSM a mezinárodní vědecký impaktovaný časopis Folia Microbiologica. Je členem organizací FEMS a IUMS.


Jazykovědné sdružení České republiky

Jazykovědné sdružení České republiky bylo založeno v září 1956 v Praze (v návaznosti na odkaz Pražského lingvistického kroužku) a postupně vznikly pobočky v dalších 10 městech. Zaměřuje se hlavně na přednáškovou činnost, organizaci konferencí, na zvyšování vzájemné informovanosti lingvistů z různých pracovišť, na prezentace nových publikací, na rozvíjení zahraničních kontaktů. Přednášky s diskusemi a semináře pořádá i pro širší veřejnost, přispívá k výchově mladých jazykovědců. Aktuální informace poskytuje svým členům prostřednictvím bulletinu Jazykovědné aktuality.


Jednota českých matematiků a fyziků

V Jednotě českých matematků a fyziků (JČMF) jsou sdruženi vědečtí a pedagogičtí pracovníci v oboru matematika a fyzika. Její činnost je organizována ve 4 odborných sekcích (Česká matematická společnost, Česká fyzikální společnost, Společnost učitelů matematiky, Fyzikálně pedagogická společnost), v 15 regionálních pobočkách (Praha, Střední Čechy, Pardubice, Hradec Králové, Liberec, Ústí nad Labem, Karlovy Vary, Plzeň, České Budějovice, Jihlava, Brno, Olomouc, Zlín, Ostrava, Opava) a v 7 odborných komisích (Komise pro matematiku na vysokých školách technických, ekonomických a zemědělských, Komise pro fyziku na vysokých školách technických, zemědělských a lékařských fakultách, Terminologická komise pro fyziku, Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky, Komkise pro práci s talentovanými žáky, Komise pro historii matematiky a fyziky, Propagační komise). JČMF pořádá vědecké a pedagogické konference na národní i mezinárodní úrovni. Pro studenty základních a středních škol pořádá soutěže na celostátní úrovni - Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Turnaj mladých fyziků, Matematický klokan, Matematická soutěž středních odborných škol a další soutěže na regionální úrovni. Pro studenty vysokých škol pořádá soutěže v rámci studentské vědecké a odborné činnost. JČMF zajišťuje vydávání odborných časopisů a konání přednášek pro studenty, učitele, odborné pracovníky a širší veřejnost.


Jednota klasických filologů

Společnost sdružuje především klasické filology, tedy odborníky na řečtinu, latinu, antickou literaturu, filosofii, dějiny a kulturu, dále na literaturu a kulturu středověku (latinského i byzantského) a na novolatinskou literaturu, na archeologii starověkých kultur, římské právo a příbuzné vědy. Jejím cílem je propagovat celý soubor těchto disciplín (tzv. klasických studií) a umožňovat širší mezioborový dialog mezi jejich zástupci.


Kruh moderních filologů

Kruh moderních filologů je společenská organizace vědeckých a pedagogických pracovníků v oblasti jazykovědy, literární vědy a didaktiky cizích jazyků i adeptů těchto oborů z řad vysokoškolských studentů. Účelem KMF je napomáhat vysoké úrovni zmíněných oborů po stránce teoretické i aplikační, umožňovat svým členům zvyšovat svou odbornou kvalifikaci účastí na jednotlivých formách činnosti KMF, mezi které patří zejména: pořádání vědeckých a pracovních konferencí, pořádání seminářů, sympozií a přednášek k aktuálním problémům uvedených oborů s účastí domácích i zahraničních odborníků, aktivní působení v oblasti publikační: koordinace týmových projektů a vydávání vlastních publikací pro vnitřní potřebu.


Krystalografická společnost

Krystalografická společnost (KS) je občanské sdružení fyzických a právnických osob, které podporuje rozvoj a výuku krystalografie ve všech jejích oblastech. Zájmy KS se kryjí s tématikou Mezinárodní krystalografické unie (IUCr - člen ICSU, http://journals.iucr.org/) a Evropské krystalografické asociace (ECA, http://www.ecanews.org/statute.php). Jde zejména o studium struktury materiálů pomocí rtg záření, pomalých neutronů a podobných metod. Přehled o odborných aktivitách KS lze získat na adrese http://www.xray.cz. Tradiční jednodenní semináře "Rozhovory o aktuálních otázkách ve strukturní analýze" jsou organizovány již 57 let a odeznělo na nich více než 3 tisíce odborných přednášek. Společnost uspořádala několik desítek mezinárodních konferencí. Každý rok organizuje několikadenní kolokvium, porady, kurzy, mezinárodní a národní přehlídky studentských prací, atd. Redakce KS vydává mezinárodní recenzovaný časopis "Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology", sborníky z konferencí a tématické tisky z oblasti krystalografie, strukturní biologie, chemie, materiálového výzkumu, vlastností povrchů a tenkých vrstev, vývoje nových léčiv, využití synchrotronového záření, atd.. Synchrotronová sekce Krystalografické společnosti organizuje zájemce o tento zdroj ionizujícího záření.


Literárněvědná společnost

Literárněvědná společnost díky podpoře Rady vědeckých společností AV ČR rozvíjela svou činnost (návazně na tradici minulých let) především v oblasti přednáškové v jednotlivých pobočkách, pracujících na univerzitách České republiky. K nejlepším patří tradičně pobočky na FF MU v Brně a FF UP v Olomouci, výrazně se zlepšila činnost pobočky na JČU v Českých Budějovicích. Po obnově publikační činnosti (sborník Kontexty literární vědy I) zvažovalo předsednictvo vydávání pravidelného periodika, nicméně zkušenosti z práce jednotlivých poboček ukázaly, že na adekvátní odborné úrovni bude tento záměr nereálný. Rozhodlo se tedy vydávat vybrané texty přednášek ve formě "kolektivní monografie". První vyšla pod názvem: "Oldřich Richterek et al.: Kontexty literární vědy II. Literárněvědná společnost, o.s. Ústí n.Orlicí: OFTIS 2010, 184 s. (ISBN 978-80-7405-066-4)" Charakter publikace neprezentuje jen odbornou úroveň činnosti LVS, ale i posílení jejich mezinárodních (středně evropsko-areálových) kontaktů. K pozitivům roku 2010 patří založení dvou nových poboček LVS ke dni 1.1. 2011, a to na Slezské univerzitě v Opavě a Technické univerzitě v Liberci. Mohl by se tak částečně korigovat trend úbytku členů v ostatních pobočkách (projevil se mj. i ve výsledcích činnosti LVS v roce 2010. Valná hromada LVS (11.11.2010) provedla určité změny ve vedení společnosti: předsedou byl zvolen prof.PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (FF MU v Brně) a bylo dohodnuto, že po provedení roční uzávěrky činnosti a hospodaření LVS a příslušné revizní kontrole bude sídlo LVS přeneseno na Ústav slavistiky FF MU v Brně.


Česká sociologická společnost

Masarykova česká sociologická společnost (MČSS) je dobrovolnou organizací odborníků, jejímž cílem je podpořit rozvoj všech aspektů sociologie na celém území a všech regionech ČR, s hlavním důrazem na koordinaci v celonárodním měřítku, vytváření podmínek pro odbornou činnost svých členů, a na reprezentaci české sociologie.


Matice moravská

Matice moravská rozvíjí a podporuje vědecké poznání minulosti se zvláštním zřetelem k dějinám Moravy, českých zemí a střední Evropy. Usiluje o postižení dějin Moravy v širších souvislostech dějin českých zemí, dějin střední Evropy a obecných dějin a jako nedílné součásti obecně kulturních dějin. Ve shodě s tímto účelem vydává Časopis Matice moravské (od roku 1869) a jiné vědecké publikace, pořádá odborné přednášky, semináře, konference a sympozia. Spolek také spolupracuje a rozvíjí kontakty se zahraničními partnery.

 


Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872)

Sdružení historiků ČR (Historický klub 1872) naplňuje jako svůj základní programový cíl: rozvíjet historické vědy, popularizovat je a působit na vytváření historického vědomí, spolupracovat s dalšími historickými pracovišti – s vědeckými ústavy, vysokými školami, muzei a archivy (doma i v zahraničí), podporovat činnost svých regionálních poboček a kolektivních členů a vydávat svůj časopis - Zpravodaj Historického klubu. Dále rozvíjí podporu mladých a začínajících historiků, kromě udělování cen Josefa Šusty a Josefa Pekaře, pořádá odborná setkání doktorandů. Realizuje také další publikační a přednáškovou činnost, pořádá tematické exkurze. Spravuje ve spolupráci s Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně a Maticí Moravskou v zájmu lepší informovanosti členské základny i širší veřejnosti webové stránky SH ČR. Je spolupořadatelem sjezdů českých historiků, ve spolupráci s ostravskou univerzitou zahájil přípravy na X. sjezd českých historiků v Ostravě (14.-16. září 2011). Sdružení má tři regionální pobočky - v Hradci Králové, v Opavě a v Pardubicích, činnost zahájila i nová pobočka v Olomouci. V rámci poboček se rozvíjí bohatá činnost, pobočky pořádají či se spolupodílejí ve svých místech na pořádání odborných konferencí, přednášek, besed, výstav, pracovních seminářů či soutěží studentů. Za významnou součást činnosti lze pokládat spolupráci SH ČR s příbuznými společnostmi - s Maticí moravskou či s Jihočeskou obcí historickou, a zejména pak zájmové propojení s partnerskými organizacemi – s kolektivními členy Sdružení historiků, které mají sice specifické zaměření, ale ve vztahu k výzkumu a popularizaci dějin sledují obdobné cíle jako SH ČR. Jedná se o Asociaci učitelů dějepisu, o Pekařovu společnost Českého ráje, o Společnost Edvarda Beneše, o Společnost pro hospodářské a sociální dějiny a o Unii Comenius. Za důležitou lze pokládat též součinnost s Asociací učitelů dějepisu (ASUD), zaměřenou na péči o úroveň výuky dějepisu na základních a středních školách. Nově byla navázána výraznější spolupráce s Českou archivní společností a také s Českou asociací orální historie. Významná je aktivní mezinárodní spolupráce SH ČR v úzké součinnosti s Českým národním komitétem historiků. SH ČR se významně zapojilo do příprav české účasti na XXI. světovém kongresu historických věd v Amsterdamu v roce 2010, připravilo a spolurealizovalo programově českou sekci na 47. sjezdu německých historiků v Drážďanech (2008), v dubnu 2009 byla podepsána smlouva o spolupráci s polským sdružením historiků, v prosinci 2010 byla podepsána analogická smlouva o spolupráci se Slovenskou historickou společností. V lednu 2009 byl na valném shromáždění SH ČR v Praze zvolen nový výbor, předsedou SH ČR byl znovu zvolen prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. Na počátek roku 2011 se připravuje další valné shromáždění SH ČR.


SISYFOS

Cíle klubu jsou definovány v úředně schválených stanovách. Naší snahou je šířit a obhajovat poznatky současné vědy. Mimořádný význam přičítáme podpoře a výchově k racionálnímu, kritickému myšlení a pochopení vědecké metody. Hlavním cílem je ovšem vědecká analýza sporných a tzv. nadpřirozených jevů a názorů. S výsledky těchto analýz seznamujeme veřejnost a snažíme se bránit šíření pseudovědeckých, paranormálních názorů a neověřených nebo klamavých postupů a přístrojů. Za významné považujeme poskytování informací a pomoc občanům v ochraně před takovými výrobky a před neúčinnými nebo nebezpečnými metodami alternativní medicíny.


Společnost Edvarda Beneše

Společnost Edvarda Beneše byla založena v Praze v roce 1990. Její činnost je zaměřena na studium díla Edvarda Beneše, které bylo po únoru 1948 systematicky destruováno. Společnost pořádá veřejné přednášky, vydává svůj Bulletin, Knižnici dokumentů a odborných historických studií. Je nástupnickou organizací Ústavu Dr. Edvarda Beneše pro politické a sociální sudium, který působil v Londýně v letech 1950-1964 pod vedením kancléře Jaromíra Smutného.


Společnost klinické medicíny

sme společností, která doplňuje odborné lékařské společnosti sdružené v České lékařské společnosti J.E. Purkyně a jsme mimo Českou lékařskou komoru. Lišíme se od ostatních lékařských společností dobrovolným členstvím a tím, že klademe důraz na mezinárodní spolupráci a na etiku lékařské služby.


Společnost pro dějiny věd a techniky

SDVT je jedinou vědeckou společností u nás, která sleduje a koordinuje aktivity na poli dějin přírodních věd a techniky a vydává časopis Dějiny věd a techniky, členové pracují v odborných sekcích a regionálních pobočkách podle své sféry zájmů.


Společnost pro ekologii krajiny

CZ-IALE je dobrovolné sdružení vědeckých, pedagogických a odborných pracovníků, studentů i amatérských zájemců, zabývajících se krajinnou ekologií. Posláním CZ-IALE je především podpora rozvoje oboru ekologie krajiny a zprostředkování komunikace mezi zainteresovanými odborníky, pedagogy, manažery a krajinnými plánovači z decisní sféry.


Společnost pro estetiku

Společnost pro estetiku AV ČR je dobrovolnou společenskou organizací vědeckých, vědeckopedagogických a odborných členů v oboru estetiky, filozofie a teorie umění i jednotlivých konkrétních věd o umění. Členství je dále otevřeno rovněž pro studenty a laické příznivce těchto vědních oborů.


Učená společnost České republiky

Učená společnost České republiky sdružuje významné vědce působící na českém území. Jejím hlavním cílem je podpora svobodného pěstování vědy a šíření vědeckých poznatků. Česká věda přišla v roce 1952 o svou svobodně zvolenou vědeckou reprezentaci, jak ji představovali členové Královské české společnosti nauk (založené na sklonku 18. století) či členové České akademie věd a umění (založené v roce 1890). Řada z nich sice přešla mezi akademiky či členy-korespondenty nově vzniklé Československé akademie věd, to však bylo grémium s výrazně politickým zadáním, které zaniklo po roce 1989. Snaha předních českých vědců v čele s Prof. Otto Wichterlem vedla v r. 1994 k založení Učené společnosti jako nové organizace, reprezentující českou vědu a navazující na její nejlepší tradice.


Uměleckohistorická společnost

UHS sdružuje historiky umění, veřejně se zastává oboru a vyslovuje se k společensky zajímavým tématům,je organizační základnou oborové komunikace.


Unie Comenius

Unie Comenius je profesní a zájmovou organizací odborníků v oblasti komeniologie a v blízkých oborech (historie, pedagogika, filosofe a jazykověda) Má kolem sedmdesáti individuálních členů, kteří působí na vysokých školách a v ústavech Akademie věd ČR, dále na středních školách, v muzeích a knihovnách i v jiných profesích. Hlavním cílem Unie Comenius je šířit a prohlubovat poznání a interpretaci díla Jana Amose Komenského a vést k úctě vůči odkazu národních dějin.


Vědecká společnost pro nauku o kovech

Vědecká společnost pro nauku o kovech je dobrovolné a výběrové sdružení odborníků, jejichž předmětem odborné činnosti je studium vlastností kovů, slitin a intermetalických sloučenin a aplikace poznatků o těchto materiálech pro nejrůznější potřeby praxe.